Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Contact Facultatea de Silvicultura Suceava - Harta site-ului Facultatea de Silvicultura Suceava - English version
Despre noi Forme de studiu Cercetare Evenimente Alumni


Admitere > Admitere Silvicultura, ingineri zi

domeniul fundamental: Stiinte agricole si silvice
domeniul de licenta: Silvicultura
specializarea: SILVICULTURA
durata studiilor: 4 ani
Specializare ACREDITATA - document acreditare

   Admiterea consta in CONCURS DE DOSARE.

Locuri: 100 de locuri


    Stabilirea mediei de admitere se face in functie de cele mai mari doua note de la probele scrise ale examenului de bacalaureat:

- Proba 1 - nota cea mai mare obtinuta la probele scrise ale examenului de bacalaureat 50%
- Proba 2 - a doua nota dintre notele obtinute la probele scrise ale ex. de bacalaureat ,in ordine descrescatoare 50%

Nota: Media minima de admitere la studiile universitare de licenta nu poate fi mai mica decat 5 (cinci).
Criteriul de departajare in cazul mediilor egale: media examenului de bacalaureat.


    Taxe

Taxa de inscriere la admitere: 225 lei
Taxa de inmatriculare: 150 lei
Taxa de scolarizare, pentru locurile in regim cu taxa: 3500 lei/an, platibila in patru transe.
Avansul din taxa de scolarizare ce trebuie platit la inmatriculare: 500 lei

Obs. Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la bugetul de stat o singura data pentru durata ciclului universitar de licenta.    Planul de invatamant   Informatii suplimentare referitoare la acest program de studiu

    Speciali�tii silvici forma�i la Facultatea de Silvicultur� din Suceava sunt competitivi prin educa�ia academic�, experien�a profesional� �i formarea suplimentar� continu� �n conformitate cu standardele europene definite �n Cadrul European al Calific�rilor, �i nu numai.
      �n cadrul facult��ii noastre se desf�oar� programe de studii atractive pentru candida�ii la admitere �i relevante pentru poten�ialii angajatori: ocoalele silvice publice �i private, institu�iile �i organiza�iile de mediu, companiile de exploatare �i �ntreprinderile de industrializare a lemnului, firmele de amenajare a p�durilor, administra�ia public� local�, firme specializate �n geomatic� etc.
      �nv���m�ntul superior silvic sucevean beneficiaz� de oportunitatea transform�rii dezideratelor de protec�ie a mediului �ntr-o adev�rat� industrie a c�rei arie de cuprindere se extinde tot mai mult. Preocup�rile pentru conservarea �i extinderea zonelor �mp�durite, pentru purificarea apelor �i protec�ia solului, pentru �nfiin�area �i gestionarea ariilor naturale protejate (parcuri na�ionale, rezerva�ii �i parcuri naturale) vor crea locuri de munc� pentru cei cu preg�tire de specialitate.
      Planurile de �nv���m�nt sunt permanent actualizate pornind de la competen�ele cu care se preconizeaz� a fi �nzestra�i absolven�ii:

Domeniu de competen��

Abilit��i / cuno�tin�e

I. Evaluarea resurselor

 • �identificarea principalelor specii din flora �i fauna terestr� �i acvatic�
 • �cunoa�terea propriet��ilor solului �i a proceselor specifice sta�iunilor forestiere
 • ��n�elegerea interac�iunilor dintre factorii ecologici �i func�iile ecosistemelor forestiere
 • �utilizarea instrumentelor moderne pentru aplicarea procedeelor dendrometrice �i topografice, a tehnicilor de inventariere �i sondaj
 • �abilit��i �n domeniul fotointerpret�rii �i teledetec�iei �i capacitatea utiliz�rii GIS �i GPS pentru colectarea �i prelucrarea datelor
 • �evaluarea impactului climatului, al agen�ilor fitopatogeni �i al atacurilor de insecte, al incendiilor, al polu�rii �i al muta�iilor genetice asupra st�rii de s�n�tate �i a productivit��ii p�durii
 • �capacitatea de evaluare a caracteristicilor actuale ale economiei de pia��

II. Planificarea managerial�
(amenajarea p�durilor)

 • ��nsu�irea principiilor silviculturale �i a tehnicilor de aplicare pentru ob�inerea obiectivelor propuse
 • �capacitatea de elaborare a unor planuri de management cu obiective specifice care s� includ� produsele forestiere lemnoase �i nelemnoase, asigurarea func�iei recreative �i a celei de conservare a florei �i faunei
 • ��n�elegerea restric�iilor hidrologice, a celor privind calitatea apei �i a rolului amenaj�rii toren�ilor
 • �cunoa�terea rela�iilor dintre amenajarea p�durilor �i managementul cinegetic �i salmonicol
 • �capacitatea de analiz� a rezultatelor inventarului forestier �i de proiectare a dezvolt�rii viitoare la nivel de arbore, arboret sau p�dure
 • �cunoa�terea modului de utilizare a tehnicilor GIS pentru amenajarea teritoriului, �n cadastrul �i monitoringul forestier
 • ��n�elegerea consecin�elor economice, sociale �i de mediu ale strategiilor �i deciziilor privind managementul resurselor forestiere

III. Coordonarea produc�iei

 • �cunoa�terea modului de aplicare a metodelor specifice pentru atingerea anumitor obiective silviculturale
 • �abilitatea de selectare a� celor mai adecvate sisteme, tehnici �i metode de exploatare; evaluarea influen�elor economice asupra planific�rii interven�iilor
 • �capacitatea de elaborare a proiectelor de exploatare a lemnului (inclusiv elemente privind lucr�rile de �ntre�inere �i stabilizare a drumurilor, de evaluare a lemnului �i a cheltuielilor de recoltare �i colectare)
 • �cunoa�terea legisla�iei specifice domeniului �i capacitatea de �n�elegere �i interpretare a specifica�iilor contractuale
 • ��nsu�irea metodelor de �mp�durire �i a procedeelor de estimare a reu�itei culturilor
 • �capacitatea de selectare a metodelor specifice de protec�ie a arboretelor �mpotriva bolilor �i d�un�torilor
 • �recunoa�terea �i determinarea gravit��ii impactului catastrofelor naturale �i selectarea m�surilor corective de salvare, valorificare �i de reabilitare
 • ��nsu�irea principiilor eticii profesionale
 • ��n�elegerea influen�ei modului de structurare a costurilor asupra planului de management

IV. Analiza rela�iilor parteneriale din domeniu

 • �cunoa�terea modului �n care politicile statului, reglement�rile legislative, standardele �i� instruc�iunile influen�eaz� modul de organizare �i conducere a activit��ilor din domeniul silvic
 • �capacitatea de diferen�iere a influen�elor tradi�iilor sociale, culturale, politice, educa�ionale �i economice asupra practicilor din silvicultur�
 • ��n�elegerea implica�iilor schimb�rii propriet��ii asupra p�durilor
 • �abilit��i de comunicare, inclusiv cele necesare rezolv�rii rela�iilor conflictuale, cunoa�terea tehnicilor de coordonare �i supraveghere a �ntrunirilor pe teme de specialitate

Sistemul actual din �nv���m�ntul superior silvic ia �n considerare urm�toarele poten�iale pozi�ii de angajare �n func�ie de nivelul de preg�tire academic� absolvit:

 • programe de licen��:
  • ingineri de teren �n ocoalele silvice publice sau private,
  • speciali�ti �n firme de exploatare �i �ntreprinderi de prelucrare a lemnului,
  • speciali�ti �n silvicultur� din cadrul agen�iilor �i organiza�iilor de mediu;
 • programe de masterat:
  • speciali�ti de nivel superior �n institu�iile �i organiza�iile din domeniul forestier,
  • speciali�ti silvici �n institu�ii guvernamentale,
  • coordonatori ai procesului de activitate �n firmele de exploatare �i industrializare a lemnului,
  • cercet�tori,
  • cadre didactice �n �nv���m�ntul preuniversitar;
 • doctorat:
  • cadre didactice �n institu�ii de �nv���m�nt superior,
  • �n func�ii cu grad mare de responsabilitate din institu�iile guvernamentale, manageri (conduc�tori, directori, coordonatori) de firme �i �ntreprinderi de specialitate.

     
Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Erasmus information package
Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage
Viva FM
Impact FMCopyright © 2010-2020 Facultatea de Silvicultura Suceava. Toate drepturile rezervate.
Site dezvoltat de Ciprian Palaghianu .