Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Contact Facultatea de Silvicultura Suceava - Harta site-ului Facultatea de Silvicultura Suceava - English version
Despre noi Forme de studiu Cercetare Evenimente Alumni


Admitere > Admitere Silvicultura, ingineri ID (invatamant la distanta)

domeniul fundamental: Stiinte agricole si silvice
domeniul de licenta: Silvicultura
specializarea: SILVICULTURA
durata studiilor: 4 ani
Specializare ACREDITATA pentru ID - document acreditare

   Admiterea consta in CONCURS DE DOSARE

Locuri: 75 de locuri

*     Atentie - la aceasta forma de invatamant sunt disponibile doar locuri cu taxa.

   Stabilirea mediei de admitere se face in functie de cele mai mari doua note de la proble scrise ale examenului de bacalaureat:

- Proba 1 - nota cea mai mare obținută la probele scrise ale examenului de bacalaureat    50%
- Proba 2 - a doua notă dintre notele obținute la probele scrise ale ex. de bacalaureat, în ordine descrescătoare 50%

Nota: Media minima de admitere la studiile universitare de licenta nu poate fi mai mica decât 5 (cinci).
Criteriul de departajare in cazul mediilor egale: media examenului de bacalaureat.


    Taxe

Taxa de inscriere la admitere: 225 lei
Taxa de inmatriculare: 150 lei
Taxa de scolarizare, pentru locurile in regim cu taxa: 4200 lei/an, platibila in patru transe.
Avansul din taxa de scolarizare ce trebuie platit la înmatriculare: 500 lei
    Planul de invatamant


   Informatii suplimentare referitoare la acest program de studiu

    Specialiștii silvici formați la Facultatea de Silvicultură din Suceava sunt competitivi prin educația academică, experiența profesională și formarea suplimentară continuă în conformitate cu standardele europene definite în Cadrul European al Calificărilor, și nu numai.
      În cadrul facultății noastre se desfășoară programe de studii atractive pentru candidații la admitere și relevante pentru potențialii angajatori: ocoalele silvice publice și private, instituțiile și organizațiile de mediu, companiile de exploatare și întreprinderile de industrializare a lemnului, firmele de amenajare a pădurilor, administrația publică locală, firme specializate în geomatică etc.
      Învățământul superior silvic sucevean beneficiază de oportunitatea transformării dezideratelor de protecție a mediului într-o adevărată industrie a cărei arie de cuprindere se extinde tot mai mult. Preocupările pentru conservarea și extinderea zonelor împădurite, pentru purificarea apelor și protecția solului, pentru înființarea și gestionarea ariilor naturale protejate (parcuri naționale, rezervații și parcuri naturale) vor crea locuri de muncă pentru cei cu pregătire de specialitate.
     Planurile de învățământ sunt permanent actualizate pornind de la competențele cu care se preconizează a fi înzestrați absolvenții:

Domeniu de competență

Abilități / cunoștințe

I. Evaluarea resurselor

 •  identificarea principalelor specii din flora și fauna terestră și acvatică
 •  cunoașterea proprietăților solului și a proceselor specifice stațiunilor forestiere
 •  înțelegerea interacțiunilor dintre factorii ecologici și funcțiile ecosistemelor forestiere
 •  utilizarea instrumentelor moderne pentru aplicarea procedeelor dendrometrice și topografice, a tehnicilor de inventariere și sondaj
 •  abilități în domeniul fotointerpretării și teledetecției și capacitatea utilizării GIS și GPS pentru colectarea și prelucrarea datelor
 •  evaluarea impactului climatului, al agenților fitopatogeni și al atacurilor de insecte, al incendiilor, al poluării și al mutațiilor genetice asupra stării de sănătate și a productivității pădurii
 •  capacitatea de evaluare a caracteristicilor actuale ale economiei de piață

II. Planificarea managerială
(amenajarea pădurilor)

 •  însușirea principiilor silviculturale și a tehnicilor de aplicare pentru obținerea obiectivelor propuse
 •  capacitatea de elaborare a unor planuri de management cu obiective specifice care să includă produsele forestiere lemnoase și nelemnoase, asigurarea funcției recreative și a celei de conservare a florei și faunei
 •  înțelegerea restricțiilor hidrologice, a celor privind calitatea apei și a rolului amenajării torenților
 •  cunoașterea relațiilor dintre amenajarea pădurilor și managementul cinegetic și salmonicol
 •  capacitatea de analiză a rezultatelor inventarului forestier și de proiectare a dezvoltării viitoare la nivel de arbore, arboret sau pădure
 •  cunoașterea modului de utilizare a tehnicilor GIS pentru amenajarea teritoriului, în cadastrul și monitoringul forestier
 •  înțelegerea consecințelor economice, sociale și de mediu ale strategiilor și deciziilor privind managementul resurselor forestiere

III. Coordonarea producției

 •  cunoașterea modului de aplicare a metodelor specifice pentru atingerea anumitor obiective silviculturale
 •  abilitatea de selectare a  celor mai adecvate sisteme, tehnici și metode de exploatare; evaluarea influențelor economice asupra planificării intervențiilor
 •  capacitatea de elaborare a proiectelor de exploatare a lemnului (inclusiv elemente privind lucrările de întreținere și stabilizare a drumurilor, de evaluare a lemnului și a cheltuielilor de recoltare și colectare)
 •  cunoașterea legislației specifice domeniului și capacitatea de înțelegere și interpretare a specificațiilor contractuale
 •  însușirea metodelor de împădurire și a procedeelor de estimare a reușitei culturilor
 •  capacitatea de selectare a metodelor specifice de protecție a arboretelor împotriva bolilor și dăunătorilor
 •  recunoașterea și determinarea gravității impactului catastrofelor naturale și selectarea măsurilor corective de salvare, valorificare și de reabilitare
 •  însușirea principiilor eticii profesionale
 •  înțelegerea influenței modului de structurare a costurilor asupra planului de management

IV. Analiza relațiilor parteneriale din domeniu

 •  cunoașterea modului în care politicile statului, reglementările legislative, standardele și  instrucțiunile influențează modul de organizare și conducere a activităților din domeniul silvic
 •  capacitatea de diferențiere a influențelor tradițiilor sociale, culturale, politice, educaționale și economice asupra practicilor din silvicultură
 •  înțelegerea implicațiilor schimbării proprietății asupra pădurilor
 •  abilități de comunicare, inclusiv cele necesare rezolvării relațiilor conflictuale, cunoașterea tehnicilor de coordonare și supraveghere a întrunirilor pe teme de specialitate

Sistemul actual din învățământul superior silvic ia în considerare următoarele potențiale poziții de angajare în funcție de nivelul de pregătire academică absolvit:

 • programe de licență:
  • ingineri de teren în ocoalele silvice publice sau private,
  • specialiști în firme de exploatare și întreprinderi de prelucrare a lemnului,
  • specialiști în silvicultură din cadrul agențiilor și organizațiilor de mediu;
 • programe de masterat:
  • specialiști de nivel superior în instituțiile și organizațiile din domeniul forestier,
  • specialiști silvici în instituții guvernamentale,
  • coordonatori ai procesului de activitate în firmele de exploatare și industrializare a lemnului,
  • cercetători,
  • cadre didactice în învățământul preuniversitar;
 • doctorat:
  • cadre didactice în instituții de învățământ superior,
  • în funcții cu grad mare de responsabilitate din instituțiile guvernamentale, manageri (conducători, directori, coordonatori) de firme și întreprinderi de specialitate.


Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Erasmus information package
Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage
Viva FM
Impact FMCopyright © 2010-2020 Facultatea de Silvicultura Suceava. Toate drepturile rezervate.
Site dezvoltat de Ciprian Palaghianu .